Téma měsíce března: sucho - Seznamte se prosím, sucho!

Sucho… nebezpečnější než povodeň?

Sdílejte článek: LinkedIn

Téma měsíce března: sucho - Seznamte se prosím, sucho!

6. března 2018

Sucho je pojem, který často používáme, velmi těžko ho však definujeme. Co si pod pojmem sucho představíme? Rozpraskanou půdu, poušť, vyschlé řeky a prázdné studny. To jsou však už jen viditelné důsledky procesů, které mají svůj základ daleko před tím, než studny a řeky vyschly.

Oproti povodni, nemáme pojem sucho nikde jednoznačně definován. A nejsme v tom sami. Vždyť i v sousedním Německu nebo Rakousku označují tento přírodní úkaz například slovy „Düre“, „Trockenheit“ nebo taky „Wasserknapheit“. Zákonem nebo jiným předpisem není sucho striktně definované.

Obr.: Vysychání řek a potoků - zdroj VTEI

Sucho je druhem přírodní katastrofy, která se projevuje nedostatkem srážek, nedostatkem podzemní a povrchové vody nebo jejich kombinací. A jestli je vám to málo, pak vězte, že to, co nedokáže příroda, úspěšně dokonáme my.

Ve srovnání s povodní je sucho zákeřnější. Povodeň sice obvykle přijde nečekaně, ale tak, jak rychle nás navštíví, většinou i stejně rychle odejde. Škody bývají velké, viditelné a většinou územně vymezené. Sucho naopak přichází pomalu – jeho příchodu si ani nemusíte všimnout. Začne to zimou s malým množstvím sněhových srážek, pokračuje horkým a na srážky málo vydatným létem a podzimem. Když se pak zopakuje další zima beze sněhu, máme na problém zaděláno. Nedostatek srážek a vysoké teploty mají na svědomí pokles hladin podzemních vod, vodohospodáři začnou hlásit nenaplněnost vodních nádrží. Najednou nemáme vodu pro závlahy, pro výrobu pitné vody, pro chlazení elektráren. My tomu pak ještě přispějeme například nevhodným způsobem hospodaření na zemědělské půdě, díky kterému umožníme vodě sklouznout po povrchu země jako po fólii a bez možnosti zasáknutí ji necháme říční sítí odtéct. Vše se projeví poklesem hladin podzemních a povrchových vod, zhoršením kvality vod, zasolováním půd vlivem výparu, snížením úrodnosti půd, zhoršením zásobováním obyvatelstva pitnou vodou, zásobování průmyslu vodou.

Definice sucha

Abychom jednoznačně definovali pojem sucho, musíme dle názoru řady odborníků vzít v úvahu mnoho faktorů, jako zásobu vody v půdě, velikost zásob podzemních vod, množství povrchových vod a srovnat to s aktuální potřebou vody. S ohledem na těžkosti spojené s nutností komplexního přístupu se odborníci schodují, že nalézt obecnou a jednoznačnou definici sucha bude velmi obtížné popsat. Pojďme se alespoň podívat na členění sucha.

Meteorologické sucho, které je považováno za prvotní. Od něj se následně odvíjí ostatní typy, které nastávají s menším či větším zpožděním. Nejčastěji je tento typ sucha definován srovnáním srážkových poměrů aktuálního období k období dlouhodobému.

Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody ve vodních tocích, vodních nádržích nebo ve zvodněných vrstvách půdy.

Půdní, někdy taky zemědělské sucho, chápeme jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin.

Poslední socio-ekonomické sucho je pak suchem, které se projevuje v jednotlivých oblastech lidské činnosti. Je to nedostatek vody pro průmysl (nedostatek technologické vody), výrobu elektrické energie (voda pro vodní elektrárny nebo voda určená pro chlazení například jaderných elektráren), výrobu pitné vody, a podobně.

Jaké máme šance?

Přestože vypořádání se s následky povodní je velmi náročné, v případě sucha jsme na tom mnohem hůře. Vzhledem k charakteru následků, které sucho způsobuje, nemáme k dispozici moc možností, jak s následky sucha popasovat. Sucho nastalo a vodu do studní a vodních nádrží už jednoduše nedostaneme. Z tohoto důvodu je možná více než u povodní důležitá prevence.

Obr.: srovnání povodně (2013) a sucha (2015) v Ústí nad Labem, zdroj - aktualne.cz, foto Radek Nohl

O připravovaných opatřeních, ale taky o historii, aktivitách ministerstev, Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského, nebo o tom, jak se na nedostatek vody dívají studenti, o tom budeme psát v našich dalších článcích.

​Zdroj fotografií: Wikipedie, odborného časopis VTEI, autor článku: Josef Nistler

 

Další články

O čem se mluví

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

O čem se mluví

Hlavní město Mexika bojuje o vodu

15. června 2018

Utopí se obyvatelé hlavní město Mexika ve vlastních odpadcích, nebo zemřou žízní?

O čem se mluví

16 milionů Zlotých na přípravu plánů proti suchu

5. června 2018

Jak se na sucho připravují v Polsku?

Příběhy vody

Řešení vodní krize v Jordánsku? Instalatér v sukni.

1. června 2018

Ženy mají v Jordánsku daleko větší představu o hospodaření s vodou než muži.