16. ročník Konference vodní toky

16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí
„Vodní toky 2018“ 

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství a primátora statutárního města Hradec Králové.

Hlavní organizátoři akce:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.


Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z  veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

 


Další akce

2. února 2019

Světový den mokřadů

31. května 2019

Den otevírání studánek